แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับการดำเนินงานประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน

Download “แบบฟอร์ม” – Downloaded 37 times –

 ลำดับที่  รหัสเดิม  รหัสใหม่  ชื่อแบบ    
1 ป.221 QA221 ใบสมัคร  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
2   QA251 รูปแบบข้อความและเลขทะเบียนวุฒิบัตร  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
3 ป.252  QA252  ระเบียนแสดงผลการฝึก  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
ป.253  QA253  ทะเบียนผู้รับการฝึกและควบคุมวุฒิบัตร ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
5 ป.3122  QA3121  ใบสมัครสำหรับวิทยากรภายนอก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
6 ป.3124 QA3122 แบบประเมินคัดเลือกวิทยากร  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
7 ป.313 QA313 ทะเบียนวิทยากร ดาวน์โหลด ดาวนโหลด
ป.3211  QA3211  แผนการฝึก  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
9 ป.3212  QA3212  ตารางการฝึกประจำวัน  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
10 ป.3211  QA3221  ใบเตรียมการสอน  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
11  ป.3222 QA3222  ใบข้อมูล  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
12 ป.3223  QA3223  ใบงาน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
13 ป.3224  QA3224  ใบขัั้นตอนการปฏิบัติงาน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
14 ป.3225  QA3225  ใบทดสอบและใบเฉลย  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
15 ป.3311  QA3311  แบบบันทึกการเข้าฝึกประจำวัน  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
16  ป.3312  QA3312 แบบบันทึกการให้คำปรึกษา/แนะนำผู้เข้ารับการฝึก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
17  ป.341  QA341 แบบประเมินกระบวนการถ่ายทอดของครูฝึก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
18   QA351  แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคคล  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
19   QA352 รายงานผลการพัฒนาตนเองประจำปี  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
20 ป.361 QA361 คำสั่งแต่งตั้งผู้นิเทศการสอน ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
21 ป.362 QA362  แผนการนิเทศสอนงานประจำปี  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
22  ป.363  QA363  รายงานสรุปผลการนิเทศสอนงาน  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
23  ป.435  QA411  แบบสำรวจสภาพความพร้อมและจำนวนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ประจำปีงบประมาณ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
24  ป.411,412,  431,432,433  QA412 แบบบริหารจัดการสื่อ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์  การฝึก ประจำปีงบประมาณ  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
25  ป.421  QA431  แบบสำรวจความปลอดภัยในการฝึกอบรม  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
26 ป.442 QA441 แบบบันทึกผลการฝึก(หัวข้อวิชา) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
27 ป.443  QA442  แบบแสดงผลการฝึก  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
28  ป.4611  QA451  แบบแจ้งความจำนงรับผู้รับการเข้าฝึกในกิจการ  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
29 ป.4612  QA452  ทะเบียนสถานประกอบกิจการที่รับฝากฝึก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
30 ป.521  QA471 แบบตรวจสอบแหล่งค้นคว้า เรียนรู้ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
31 ป.511 QA511 แบบตรวจสอบความพร้อมของห้องบรรยายหรือห้องฝึกอบรม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
32 ป.512 QA512 แบบตรวจสอบความพร้อมของโรงฝึกงานหรือห้องปฏิบัติการหรือห้องฝึกปฏิบัติ ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
33 ป.513 QA521 แบบสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
34 ป.5311 QA5311 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกิจกรรม 5ส ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
35  ป.5312  QA5312  ประกาศหรือกำหนดผู้รับผิดชอบ  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
36  ป.611  QA611  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลระบบฝึก ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
37 ป.6221  QA6221  แบบสอบถาม (ผู้สำเร็จการฝึกหลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
38 ป.6222 QA6222  แบบสอบถาม (ผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
39 ป.6223  QA6223 แบบสอบถาม (ผู้ผ่านการฝึกหลักสูตรฝึกอาชีพเสริม) ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
40 ป.6224 QA6224 แบบสอบถาม (สถานประกอบกิจการ/หน่วยงานเอกชน/หน่วยงานภาครัฐที่ส่งพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
41  ป.6225 QA6225  แบบสอบถาม (สถานประกอบกิจการที่รับการฝากฝึก)  ดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
42     ตัวอย่าง หนังสือรับรองผู้ผ่านการฝึก (กรณีวุฒิบัตรหาย)   ดาวน์โหลด
43     ตัวอย่าง หนังสือรับรองผู้ผ่านการฝึก (กรณีฝึกไม่ครบตามเกณฑ์)   ดาวน์โหลด