ประกาศเกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ (ดาวน์โหลด)