คณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายสุรพล พลอยสุข
รองอธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายชาคริตย์ เดชา
ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางจิรวรรณ สุตสุนทร
ผู้อำนวยการกองแผนงานและสารสนเทศ
Untitled
ผู้อำนวยการกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการ
นายสมศักดิ์ สุขวัฑฒโก
ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบริหาร
นางสาวพัชราภรณ์ ยศปัญญา
ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย
นางสาววรรณี โกมลกวิน
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
นางเอื้อมพร โศจิพลกุล
ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางพลาพร รัตนปริคณน์
ผู้อำนวยการกองบริหารทรัพยากรบุคคล
นายชัย มีเดชา
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ
นางสาวจิราภรณ์ ปุญญฤทธิ์
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี
นางสาวสมลักษณ์ สุวรรณพรหมา
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
นายสมชาติ สุภารี
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 13 กรุงเทพมหานคร
นางสมพร ศรีธูป
ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี
นางสาววนิดา เงินรูปงาม
ผู้อำนวยการกองสื่อสารองค์กร
นายวัชรพงษ์ มุขเชิด
ผู้อำนวยการสำนักงานรับรองความณู้ความสามารถ
Untitled
ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
นายชัยชนะ เดชแพ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน
ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์ พรหมดำ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาผู้ฝึกและเทคโนโลยีการฝึก
นางเพ็ญประภา ศิริรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก

 

ให้คณะกรรมการ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

  1. กำหนดนโยบายและทิศทางเพื่อขับเคลื่อนระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  2. พิจารณาปรับปรุงข้อกำหนดของมาตรฐานการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  3. ให้คำปรึกษาแนะนำในการจัดทำ การติดตาม การตรวจเยี่ยม และการดำเนินงานประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  4. ประเมินผลการดำเนินงานประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน และเสนอความเห็นเพื่อพัฒนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  5. ส่งเสริมและผลักดันให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้รับการเรียนรู้ระบบการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  6. ส่งเสริมและผลักดันการจัดการเรียนรู้ระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  7. แต่งตั้งคณะทำงานหรือเจ้าหน้าที่ เพื่อดำเนินการตามที่คณะกรรมการมอบหมายได้ตามความจำเป็น