สัมมนาเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน ณ สีดารีสอร์ท จ.นครนายก