External Audit ครั้งที่ 3

External Audit ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 27 สมุทรสาคร

External Audit ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 36 ประจวบคีรีขันธ์

External Audit ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 35 เพชรบุรี