เจ้าหน้าที่กลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก

นางเพ็ญประภา ศิริรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก
นางสาวศิริลักษณ์ ประศาสตร์อินทาระ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
นายศิริ วัฒนศิลป์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
นายประเสริฐ เด่นขจรเกียรติ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
นางสาววัลภา นาคนฤมิตร
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
นางสาวนุชจรินท์ สายรัดทอง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
นายคมธัช รัตนคช
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
นางสายฝน อินสิริ
พนักงาน
นางสาวสาวิตรี ทัศนา
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน
นางสาวพิมพ์พิสุทธิ์ ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน