External Audit ครั้งที่ 5

External Audit ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  28 สระบุรี

External Audit ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  30 ปราจีนบุรี

External Audit ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน  30 ฉะเชิงเทรา