แบบที่ใช้สำหรับการดำเนินงานการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ลำดับ รหัสแบบ ชื่อแบบ
1. QA122 แบบแสดงการใช้วิทยากรประจำปี Download Download
2. QA213 ใบสมัครเข้ารับการพัฒนาฝีมือแรงงาน Download Download
 3. QA231  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกผู้รับการฝึกประจำปี  Download  Download
 4. QA251  แบบประเมินผลการฝึก  Download Download
 5.  QA254  แบบรายงานผลฝึกเตรียมเข้าทำงาน  Download  Download
 6.  QA311  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกวิทยากรภายนอก  Download  Download
 7.  QA3122 ใบสมัครสำหรับวิทยากรภายนอก  Download  Download
 8.  QA3123  แบบประเมินคัดเลือกวิทยากร  Download  Download
 9.  QA313  ทะเบียนวิทยากร  Download  Download
 10.  QA3211  แผนการฝึกเตรียมเข้าทำงาน  Download  Download
 11.  QA3212  ตารางการฝึกประจำวัน  Download  Download
 12.  QA3213  แบบลงเวลาวิทยากร  Download  Download
 13.  QA3221  ใบเตรียมการสอน  Download  Download
 14.  QA3222 ใบข้อมูล  Download  Download
 15.  QA3223  ใบงาน  Download  Download
 16.  QA3224  ใบขั้นตอนการปฏิบัติงาน  Download  Download
 17.  QA3225  ใบทดสอบและใบเฉลย  Download  Download
 18. QA3311  แบบบันทึกการเข้าฝึกประจำวัน (ฝึกเตรียม)  Download  Download
 19.  QA3312  แบบบันทึกการเข้าฝึกประจำวัน (ฝึกยก ฝึกเสริม)  Download  Download
20.  QA3313  แบบลงทะเบียนการฝึกกรณีฝึกอบรมทางไกลผ่านสื่อฯ  Download  Download
 21.  QA3314  แบบบันทึกการให้คำปรึกษา/แนะนำผู้เข้ารับการฝึก  Download  Download
 22.  QA351  แผนพัฒนาบุคลากรรายบุคล แบบ IDP-2  Download  Download
23. QA352  แบบรายบงานผลการพัฒนาตนเองประจำปี  Download  Download
 24.  QA361  คำสั่งแต่งตั้งผู้นิเทศสอนงาน  Download  Download
 25. QA362  แผนการนิเทศสอนงานประจำปี  Download  Download
26.  QA363  แบบรายงานสรุปผลการนิเทศงาน  Download  Download
 27.  QA411  แบบสำรวจสภาพความพร้อมและจำนวนเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ประจำปีบงบประมาณ  Download  Download
 28.  QA412  แบบบริหารจัดการสื่อ เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์การฝึก  Download  Dowload
 29.  QA431  แบบสำรวจความปลอดภัยในการฝึกอบรม  Download  Dowload
 30.  QA451  แบบแจ้งความจำนงรับผู้รับการฝึกเข้าฝึกในกิจการ  Download  Download
 31.  QA452  ทะเบียนสถานประกอบกิจการที่รับฝากฝึก  Download  Download
 32.  QA511  แบบตรวจสอบความพร้อมของห้องบรรยาย  Download  Download
 33.  QA512  แบบตรวจสอบความพร้อมของโรงฝึกงานหรือห้องปฏิบัติการหรือห้องฝึกปฏิบัติ  Download  Download
 34.  QA521  แบบสำรวจสิ่งอำนวยความสะดวกและสิ่งแวดล้อม  Download  Download
 35.  QA522  แบบตรวจสอบแหล่งค้นคว้าเรียนรู้  Download  Download
36.  QA5311  คำสั่งแต่งตั้งคณธกรรมการกิจกรรม 5ส  Download  Download
37.  QA5312  ประกาศหรือกำหนดผู้รับผิดชอบ  Download  Download
 38.  QA611  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประเมินผลการฝึก  Download  Download
 39.  QA6221  แบบสอบถาม (ผู้สำเร็จการฝึกเตรียมเข้าทำงาน)  Download  Download
 40.  QA6222    แบบสอบถาม (ผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน)  Download  Download
 41.  QA6223  แบบสอบถาม (ผู้ผ่านการฝึกยอาชีพเสริม)  Download  Download
42.  QA6224  แบบสอบถาม (สถานประกอบกิจการ/หน่วยงานเอกชน/หน่วยงานภาครัฐที่ส่งพนักงานหรือเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรม)  Download  Download
43.  QA6225  แบบสอบถาม (สถานประกอบกิจการที่รับการฝากฝึก)  Download  Download
 44.  QA711  คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานประชาสัมพันธ์ประจำหน่วยฝึก  Download  Download
45.  หนังสือยินยอมรวบรวม ใช้และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล    Download
 46.  หนังสือให้ความยินยอมเข้ารับการฝึกเตรียมเข้าทำงาน  Download  Download
 47.  คำขอใบแทนวุฒิบัตร (ที่ออกก่อนระบบดิจิทัล)  Download  Download
 48.  ใบแทนวุฒิบัตร (ที่ออกก่อนระบบดิจิทัล)  Download  Download
 49.  ระเบียนแสดงผลการฝึก  Download  Download
 50.  ใบลงเวลาฝากฝึกในกิจการ (ภายในเล่มสมุดประจำตัวผู้รับการฝากฝึกในสถานประกอบกิจการ)  Download  Download
 51.  แบบประเมินผลการฝึกในกิจการ  (ภายในเล่มสมุดประจำตัวผู้รับการฝากฝึกในสถานประกอบกิจการ)  Download  Download
52. ใบแทนวุฒิบัตร (ภาษาอังกฤษ) Download
53. หนังสือรับรองผลการฝึกอบรม (ภาษาอังกฤษ)   Download