คณะทำงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน

นายชาคริตย์ เดชา
ผู้ตรวจราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
นายกษิดิจ ทับทิม
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
นายนที ราชฉวาง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
นายนิธิภัทร ศรีธัญญา
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
นางสาวเนาวรัตน์ คำดา
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
นางพันธ์ยมล ฤทธิโชติ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
นายภูมิศักดิ์ สุขแก้ว
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
นายวินิจ สืบแต่ตระกูล
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
นางศรีวรรณ ประเสริฐทอง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
นายสมบูรณ์ รักษ์วงษ์
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
นายสรายุทธ ศศิสุวรรณ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
นางสุรัชตา พ่อธานี
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
นางอมรศิริ ทิพย์มาลัย
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
นายไกรวิทย์ เอกธรรมสุทธิ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
นางสาวนวลักษณ์ แสงสีดา
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นายกอบชัย หิรัญอุดมเกียรติ
นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ
นางเพ็ญประภา ศิริรัตน์
ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบการฝึก
นางสาวศิริลักษณ์ ประศาสตร์อินทาระ
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ
นายกฤษดา ปาโส
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ
นางสาวนุชจรินทร์ สายรัดทอง
นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ

ให้คณะทำงาน มีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

  1. ทบทวน ปรับปรุง แก้ไขมาตรฐาน หลักเกณฑ์ ข้อกำหนดของมาตรฐานการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  2. วางแผน กำหนดหลักเกณฑ์ ข้อกำหนดและแนวทางในการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  3. วางแผน กำหนดแนวทางการพัฒนาการจัดการความรู้ของระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  4. จัดทำและพัฒนาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน
  5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่อธิบดีมอบหมาย