สัมมนาเชิงปฏิบัตการ “เกณฑ์การประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2561” ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท จ.นครนายก