ภาพกิจกรรม

สัมนาเชิงปฏิบัติการ “เป้าหมายการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2562-2565”  ระหว่างวันที่ 22-23 เมษายน 2562 ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร