สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เป้าหมายการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2562-2565” ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ กรุงเทพมหานคร

 

เอกสารประกอบการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เป้าหมายการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2562-2565”

วันที่ 22-23 เมษายน 2562 ณ โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์  ถนนรัชดาภิเษก        เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

ชื่อวิทยากร หัวข้อการบรรยาย เอกสารประกอบการบรรยาย
นายสุรพล  พลอยสุข ยุทธศาสตร์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (ดาวน์โหลด)
นายชาคริตย์  เดชา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2562 – 2565 (ดาวน์โหลด)
นายอนุสรณ์ ลัภนะก่อเกียรติ  (สมาคมเทคโนโลยีดิจิทัล) การให้บริการภายใต้ Disruptive Technology  (ดาวน์โหลด)
ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  พรหมดำ DSD Skills Development 4.0 (ดาวน์โหลด)
  สร้างความเข้าใจในการดำเนินการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ดาวน์โหลด)
นายไกรวิทย์  เอกธรรมสุทธิ์ ขั้นตอนการบันทึกข้อมูลผลการฝึกลงในระบบ Data Center (ดาวน์โหลด)
นางสาวศิริลักษณ์  ประศาสตร์อินทาระ การประยุกต์ใช้เกณฑ์ประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน ผ่านตัวชี้วัดหน่วยงานภายใน ปีงบประมาณ 2562 (ดาวน์โหลด)