ผลสำเร็จของการดำเนินงานฝึกอบรม ประจำปีงบประมาณ 2562

 

   (Download)
  (Download)
Ready DSD โดยคุณมนตรี ชนะชัยวิบูลย์วัฒน์

DSD กับการขับเคลื่อน EEC โดยว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  พรหมดำ

Session 1  :  Output of Skill Development in 2019  ผลการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ 2562 (Download หน้า 1-7)(Download หน้า8-15)
Session 2  : Strategy Formation Labor Force Transformation แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์การเปลี่ยนผ่านแรงงานสู่ยุคดิจิทัล  (Download)
Session 3 : How can QA be a driver of skill Development Center/Institute success? การใช้ QA ในการขับเคลื่อน สพร.- สนพ. บรรลุผลสำเร็จได้อย่างไร?
Session 4 : Knowledge Management for skill development กระบวนการ KM เพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน  (Download หน้า-1-10) (Download หน้า-11-20)
Session 5 : Best Practice in SDQA sharing การแลกเปลี่ยนประสบการณ์กระบวนการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน
 กิจกรรม 5 บูธ                       Session 1 – 2              Session 3 – 5
 Functional Map