สัมมนาเชิงปฏิบัติการ “เป้าหมายการพัฒนาระบบประกันคุณภาพ 2562-2565”