สัมนาเชิงปฏิบัติการ “เป้าหมายการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน 2562-2565” ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัลด์ ถ.รัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร