การประชุมชี้แจงโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

 

วิทยากร หัวข้อการบรรยาย เอกสารประกอบการบรรยาย
นายประทีป  ทรงลำยอง (รองอธิบดี) แนวทางการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
ว่าที่ร้อยตรีสมศักดิ์  พรหมดำ (ผอ.สพท.) ภาพรวมรายละเอียดการฝึกอบมฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (แยกรายโครงการ)  Download
นางจิรวรรณ  สุตสุนทร (ผอ.ผส.) เป้าหมายการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 Download
นางเอี้อมพร  โศจิพลกุล (ผอ.ศป.)

น.ส.ยุวดี  เก้าเอี้ยน (ผอ.กลุ่มงานงบประมาณ)

การจัดสรรเงินสำหรับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  Download
นายนพพร  มานะ (ผอ.ลท.) หลักสูตรการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  Download
นายไกรวิทย์  เอกธรรมสุทธิ์ (ผอ.ศท.) การบันทึกข้อมูลแผนและผลการฝึกอบรมฝีมือแรงงานลงในระบบ DATA CENTER Download
น.ส.นุชจรินท์  สายรัดทอง (สพท.) เป้าหมายการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ    พ.ศ. 2563  Download