คณะทำงานจัดทำระบบรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน

คำสั่งคณะทำงานจัดทำระบบรายงานผลการดำเนินงานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน