การประชุมชี้แจงโครงการฝึกอบรมฝีมือแรงงงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ระหว่างวันที่ 18 – 19 พ.ย. 2562