กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง

การอนุมัติหลักสูตร

คำสั่งกรมฝีมือแรงงาน ที่ 2121.2559 เรื่อง มอบอำนาจอนุมัติหลักสูตรและลงนามในวุฒิบัตร

การฝึกเตรียมเข้าทำงาน

ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการฝึกเตรียมเข้าทำงาน  พ.ศ. 2547

ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการฝึกเตรียมเข้าทำงาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการฝากฝึกในกิจการ พ.ศ. 2547

ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการคัดเลือกบุคลากรภายนอกเป็นวิทยากรดำเนินการสอนในหลักสูตรการฝึกเตรียมเข้าทำงาน พ.ศ. 2541

การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน

ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการฝึกยกระดับฝีมือ พ.ศ. 2547

การฝึกอบรมฝือมือแรงงานภายนอกสถานที่

ระเบียบกรมพัฒนาฝีมือแรงงานว่าด้วยการฝึกอบรมฝีมือแรงงานภายนอกสถานที่ พ.ศ. 2538

คำสั่งอื่น

คำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 146/2561 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะทำงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน

คำสั่งคณะกรรมการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน ที่ 001/2561 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานติดตามและประเมินผลการประกันคุณภาพการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561